Vedtægter

Vedtægter for Dykkerklubben Poseidon-Als.

§ 1. Navn og status

Gruppen, hvis navn er Dykkerklubben POSEIDON-ALS, er stiftet i Sønderborg den 20. juli 1970, og har hjemsted i Nordborg.

§ 2. Formål

Gruppens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Gruppen bør, hvor det er muligt og påkrævet, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og vi­denskabelig art.

§ 3.

Gruppen er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund, hvis love og sikkerheds­bestem­mel­ser er umid­delbart gældende for gruppens medlemmer. Gruppen består af en Snorkel­dykker- og Dykkerafdeling, samt tilbyder vandtilvænning.

§4. Kontingent

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen og træder i kraft efter generalforsamlingen.

Kontingent til både klubmedlemskab og DSF betales forud i helårlige eller halvårlige rater. Restance over 1 måned medfører tab af medlemskab.

Hvis et medlem med henblik på kontingentbesparelse udmelder sig, eller overgår som svøm­me medlem, for en periode der ikke overstiger 1 år, er medlemmet forpligtet til at betale det til enhvers tid gældende månedlige kontingent fra udmeldelse til indmeldelsestidspunkt.

Æresmedlemmer.

Personer der i særlig udstrækning har gjort en lang og fortjenstfuld indsats for klubben, kan bestyrelsen indstille til at blive udnævnt som æresmedlem på generalforsamlingen. Udnævnelse af æresmedlemmer skal godkendes på general­forsamlingen hvor mindst halvdelen af de fremmødte skal stemme for. Æresmedlemmer er kontingent fri. Rettigheder er de samme som før, DSF’s kon­tingent dog undtaget.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastlægge et reduceret kontingent for medlemmer under ud­dannelse eller andet.

§ 5.

Hvis der skal optages lån i bank, sparekasse eller andetsteds, kan bestyrelsen, på gruppens vegne skrive under som låntager. Dersom gruppens medlemmer skal hæfte for eventuelle lån, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6.

Hvis et medlem er slettet på grund af restance der ikke skyldes sygdom, henvises til para­graf 4.

§ 7.

Som medlem kan optages hver person der er fyldt 18 år, (under 18 år med foræl­dres/ vær­ges tilladelse) og som opfylder Klub­bens/ Dansk Sportsdykker Forbunds betingel­ser. Bestyrelsen kan afgøre om optagelse kan finde sted.

Bestyrelsen kan søges om medlemskab som hvilende medlem. Et hvilende medlem betaler et reduceret klubkontingent og medlemskab af DSF. Et hvilende medlem har ikke ret til at bruge klubbens faciliteter (både, kompressor, klubhus og svømmehal) og kan kun undtagel­sesvis deltage i klubbens arrangementer. Et hvilende medlem har ikke stemmeret. Be­styrel­sen forbeholder sig ret til, til enhver tid at vur­dere om et medlem opfylder betingel­serne for at være et hvilende medlem.

Alle medlemmer har stemmeret, dog undta­get hvilende medlemmer samt medlemmer, der er tilmeldt vandtilvænning. Med­lemmer har stemme­ret fra de er fyldt 14 år og er valgbare til bestyrelsen fra de er fyldt 18 år. Stemmeaf­givelse sker ved personligt frem­møde på gene­ralforsamlingen.

§ 8.

Gruppens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelses­medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter på generalforsamlingen. Formanden repræsenterer gruppen i Dansk Sportsdykker Forbund’s repræsentantskab.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen
– Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
– Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig under ledelse af formanden og vælger næstformand og sekretær.

Ved formands udtræden overtages posten af næstformand, hvis post konstitueres.
Ved kasserers udtræden indkaldes til ekstraordinær revision og ekstraordinær generalforsamling.

Suppleanter vælges for et år af gangen.

Valg således:

På ulige år:På lige år:
Næstformand Formand
KassererSekretær
Bestyrelsesmedlem 1Bestyrelsesmedlem 2
Hvert år:
Suppleanter

§ 9.

Det påhviler bestyrelsen at holde Dansk Sportsdykker Forbund underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, samt ændringer af gruppen.

§ 10.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen hertil skal ske med 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Revideret regnskab forelægges ved kasserer
4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst halvdelen af gruppens medlemmer eller bestyrelsen fremsætter ønske herom. Indkaldelsen skal ske 1 måned efter at ønske herom er fremsat, og med 14 dages varsel.

§ 12.

Bestyrelsen skal arrangere ture, træning og anden aktivitet i gruppens ånd, ligesom den er ansvarlig for, at meddelelser af almen interesse der tilgår gruppen, tilgår medlemmerne.

§ 13.

Ingen må foretage ture i gruppens navn eller under gruppens mærke uden bestyrelsens samtykke og uden en af gruppen udpeget dykkerleder.

§ 14.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der skader undervandssporten eller overtræder sikkerhedsbestemmelserne. Den ekskluderede kan forlange afgørelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

§ 15.

Ønsker et medlem en sag forelagt Dansk Sportsdykker Forbund’s bestyrelse eller et udvalg herunder, rettes henvendelse til gruppens bestyrelse, der, såfremt sagen ikke kan afgøres lokalt, sender den skriftligt i 2 eksemplarer til Dansk Sportsdykker Forbund, med angivelse af, hvad der måtte være sket i sagen.

§16.

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at gruppen skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter, og bekræftes af mindst 2/3 af gruppens fremmødte medlemmer.

§17.

Hvis det i paragraf 16 nævnte flertal nås, skal gruppen realisere de værdier der måtte forefindes, og den indkomne sum indsættes på en bankkonto under Dansk Sportsdykker Forbund’s formynderskab. Beløbet kan kun hæves til start af en
ny undervandsgruppe med de samme interesser på Als, indenfor en periode af 2 år regnet fra datoen for opløsningen. Er beløbet ikke hævet inden for denne periodes udløb, skal beløbet gives til almennyttige formål indenfor dykning. Formålet besluttes på den opløsende generalforsamling

§ 18.

Ingen af de til enhver tid valgte bestyrelsesmedlemmer kan gøre personlige krav gældende med hensyn til de af gruppen igangsatte ejede værdier.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 19

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved salg eller pantsætning af klubbens aktiver, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede prokura.

Vedtægterne blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 14. Juni 2022.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 07. februar 2004.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 21. februar 2011
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 07. februar 2012
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 20. februar 2013

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 08. februar 2017
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 18 februar 2020